Privacyverklaring DLTC Gerner

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet

Wij verwerken voornamelijk persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om jou als lid te kunnen registreren en voor het innen van contributie en lesgelden of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit doen wij voor zover in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de voornaamste persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst de je bent aangegaan t.b.v. lidmaatschap bij onze tennisvereniging. Wij verwerken deze gegevens met de volgende doelen: In correspondentie en telefonisch, Gegevens over jouw activiteiten op onze website, Het afhandelen van jouw betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief of andersoortige informatie over onze tennisactiviteiten, Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze tennisvereniging met eigen ClubApp en website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker op ons park ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke termijnen hiervoor zijn 2 jaar na einde lidmaatschap en 7 jaren voor zover fiscaal verplicht. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DLTC Gerner en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . DLTC Gerner wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden

DLTC Gerner verstrekt jouw gegevens naast de KNLTB en drukker van onze Net-In niet aan andere (externe) partijen tenzij daar door jou toestemming voor is gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DLTC Gerner gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DLTC Gerner neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via [email protected]er.nl

Vragen?

Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy bij onze tennisvereniging DLTC Gerner, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (a.i.) van DLTC Gerner. Hij is te bereiken via [email protected]

Privacyverklaring DLTC Gerner.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 529 432 615

DLTC Gerner

Haersolteweg 16
7722 SE Dalfsen

KVK-nummer

5057369